Affärsvillkor

Välkommen till Justfab.se! I våra allmänna affärsvillkor informerar vi dig utförligt om hur du kan använda vår webbsida, om medlemskap hos JustFab och om köp av modeartiklar på JustFab.

För att du ska få en överblick över de viktigaste punkterna i de allmänna affärsvillkoren har vi gjort en kortfattad sammanställning:
 

 1. Vårt utbud riktar sig uteslutande till konsumenter.
 2. När du registrerar dig hos JustFab ingår du ett kostnadsfritt grundmedlemskap, som gör det möjligt för dig att dra nytta av våra personliga produkturval och att köpa varor på JustFab.
 3. Du kan även bli VIP-medlem om du önskar det. Du ingår ett VIP-medlemskap om du under beställningsproceduren bestämmer dig för att genomföra köpet på VIP-villkor:
  1. Ditt VIP-medlemskap förpliktar oss att varje månad skicka dig ett produkturval som är anpassat till din smak och som kan köpas till förmånsvillkor.
  2. Ditt VIP-medlemskap förpliktar dig att varje månad bestämma dig för om du antingen vill göra ett köp eller, om du inte är intresserad av våra produkter den månaden, i så fall utan kostnad göra ett uppehåll i ditt medlemskap senast den 5:e i månaden. Viktigt! Om du inte bestämmer dig för något av alternativen dras 399 kr från det betalningsmedel som du har angivit och gottskrivs ditt medlemskonto. Detta tillgodohavande, "JustFab Credit", kan du lösa in mot varor på Justfab.se mot ett värde av 399 kr.
  3. Du kan när som helst säga upp ditt VIP-medlemskap, som då upphör att gälla från den samma månadens slut.
 4. Efter köpet är du berättigad till den lagstadgade ångerrätten och dessutom till en avtalsspecifik returrätt. Om du utnyttjar den avtalsspecifika returrätten får du ingen kontant återbetalning utan ett tillgodohavande på ditt medlemskonto.
 5. Du har naturligtvis även rätt till reklamationer vid fel enligt gällande lagar.

Observera följande: Denna kortfattade sammanställning ersätter inte de allmänna affärsvillkoren. Endast följande allmänna affärsvillkor gäller för slutande av avtal med oss. Läs noggrant igenom dessa!

Läs nu noggrant igenom följande allmänna affärsvillkor. Du kan även skriva ut dem med hjälp av utskriftsfunktionen hos din webbläsare eller ladda ner dem här som » PDF-fil och spara dem på din dator. Kontakta oss om du har frågor!

 
Allmänna affärsvillkor

Innehållsöversikt


 1. Tillämpningsområde för dessa allmänna affärsvillkor
 2. Allmänt om användningen av Justfab
 3. Registrering på Justfab
 4. Justfab grundmedlemskap: avtalets innehåll, prestationer, rättigheter och skyldigheter
 5. Justfab VIP-medlemskap: avtalets innehåll, prestationer, rättigheter och skyldigheter
 6. Justfab Credits: förvärv, inlösen, giltighet
 7. Köp av modeartiklar
 8. Avtalstextens lagring och tillgänglighet
 9. Priser, fraktkostnader
 10. Tillgänglighet, leverans och försändelse
 11. Erläggande av köppriset och betalning av modeartiklar
 12. Äganderättsförbehåll
 13. Konsumentens lagstadgade ångerrätt vid köp av modeartiklar och vid medlemskap
 14. Konsumentens kompletterande, frivilliga returrätt mot ersättning i form av JustFab Credits eller vid byte
 15. Ansvar vid fel och det inbördes förhållandet mellan de olika formerna av ångerrätt/returrätten och rättigheter vid fel
 16. Avtalsbrott
 17. Ändringsförbehåll
 18. Tillämplig lag, laga domstol
 19. Övrigt
 

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR
1. Tillämpningsområde för dessa allmänna affärsvillkor

1.1 Justfab.se är ett utbud på nätet som bedrivs av TechStyle Fashion Group Ltd, a TechStyle Fashion Group company., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, org. No. 12716082 (nedan förkortat: "vi"). Har du synpunkter eller frågor når du oss på ovan nämnda adress eller per e-post under support@Justfab.se eller ring oss på telefonnummer 08-446 838 82 måndag till söndag kl. 10.00 – 18.00

1.2 Våra allmänna affärsvillkor gäller för JustFab:s svenskspråkiga webbsida på domänen JustFab.se ("JustFab"). De allmänna affärsvillkoren utgör den avtalsmässiga grunden för användningen av JustFab och reglerar (1) den allmänna användningen av JustFab, (2) ingående, omfattning, genomförande och avslutande av medlemskap hos JustFab samt (3) köp av modeartiklar på JustFab.

1.3 Användning av Justfab som medlem samt köp och försändelse av modeartiklar från Justfab sker uteslutande på basis av dessa allmänna affärsvillkor. Du kan spara och skriva ut de allmänna affärsvillkoren som >> PDF-fil. När du har gjort en beställning skickar vi de allmänna affärsvillkoren till dig per e-post. Den aktuella versionen av våra allmänna affärsvillkor finns tillgänglig på Justfab:s webbsida. Vi skickar gärna äldre versioner till dig via e-post.

2. Allmänt om användningen av JustFab

2.1 Du får endast använda JustFab och det innehåll som publiceras här för de avsedda ändamålen. Såvida inget annat uttryckligen anges på plattformen avser dessa ändamål information om modeartiklar eller accessoarer från JustFab samt köp av dessa.

2.2 På JustFab kan du hitta och köpa modeartiklar eller accessoarer ("modeartiklar").

2.3 För att kunna köpa modeartiklar på JustFab krävs i första hand att du är registrerad som grundmedlem (läs mer om detta under punkten 3). Du kan om du vill även ingå ett VIP-medlemskap som gör det möjligt att köpa speciella modeartiklar eller modeartiklar till exklusiva villkor (läs mer om detta under punkt 5). Under beställningsproceduren får du ingående och lättförståelig information om detta.

2.4 JustFab vänder sig uteslutande till konsumenter. Du är konsument när du använder JustFab som fysisk person i ett sådant syfte som inte hänför sig till yrkesmässig eller självständig verksamhet.

2.5 Avtalsspråk är svenska.


Grundmedlemskap och VIP-medlemskap


3. Registrering av grundmedlemskap på Justfab
3.1 En förutsättning för köp av modeartiklar på Justfab är att du ingår ett kostnadsfritt grundmedlemskap. Genom att göra ett integrerat Style Quiz och genom att använda registreringsfunktionen avger du ett anbud om att ingå ett grundmedlemskap på JustFab.

3.2 Du får (endast) anmäla dig när du antingen är myndig och har oinskränkt rättslig handlingsförmåga eller när du använder JustFab efter medgivande av din förmyndare/lagliga företrädare.

3.3 Vi antar ditt anbud genom att aktivera ditt användarkonto. Därigenom har du rätt att använda JustFab och ditt användarkonto i enlighet med dessa allmänna affärsvillkor.

3.4 Det föreligger inget krav på aktivering av ett användarkonto. Vi förbehåller oss dessutom rätten att radera flerfaldiga registreringar.

4. Detaljer om grundmedlemskapet hos JustFab: avtalets innehåll, prestationer, rättigheter och skyldigheter

4.1 Efter ingående av grundmedlemskapet kan du köpa modeartiklar på JustFab. Vi förpliktar oss dessutom att den första i månaden presentera modeartiklar ur vår aktuella kollektion, vilka överensstämmer med din personliga stil (nedan: "produkturval").

4.2 Du är skyldig att hålla dina personliga uppgifter om ditt medlemskonto uppdaterade så att grundmedlemskapet kan genomföras på ett smidigt sätt. I vår » Dataskyddsförklaring informerar vi dig utförligt om hur dina uppgifter används.

4.3 Grundmedlemskapet har ingen minimal löptid och kan när som helst sägas upp av dig utan uppsägningstid. Vi informerar dig utförligt om uppsägning av ditt grundmedlemskap (tillvägagångssätt, kontaktuppgifter etc.) på våra » Hjälpsidor. För oss gäller en uppsägningstid på fyra veckor. Uppsägning av ett VIP-medlemskap följer bestämmelserna under » punkten 5.5.

5. VIP-medlemskap: avtalets innehåll, prestationer, rättigheter och skyldigheter

5.1 Som komplettering till ditt grundmedlemskap kan du bli VIP-medlem genom att uttryckligen samtycka till att ett VIP-medlemskap aktiveras. Detta samtycke ger du när du första gången bestämmer dig för att som VIP-medlem beställa modeartiklar hos oss.

5.2 VIP-medlemskapet innebär utökade funktioner och fördelar för dig: För det första anpassar vi ditt produkturval mer detaljerat utifrån din personliga stil och smak, för det andra kan du beställa modeartiklar som är reserverade för VIP-medlemmar eller köpa modeartiklar för vilka exklusiva villkor gäller (t ex vid en tidigare tidpunkt eller till ett lägre pris).

5.3 När du ingår ett VIP-medlemskap förpliktar du dig att senast den 5:e i månaden i ditt medlemskonto välja bland de möjligheter som beskrivs under punkten 5.4. Om du inte genomför något val enligt punkten 5.4 belastar vi det betalningsmedel som du har angivit vid registreringen med 399 kr varje månad. Detta belopp läggs in som tillgodohavande i ditt användarkonto för framtida inköp på JustFab till ett motvärde på 399 kr . Utförlig information om tillgodohavandet och inlösen av tillgodohavandet hittar du under » punkten 6.

5.4 Du måste senast den 5:e i varje månad välja mellan följande möjligheter för att undvika den procedur som beskrivs under punkten 5.3:
 
(1) Beställa en artikel: Du kan beställa modeartiklar på JustFab när du har fått ditt produkturval. De modeartiklar som du köper måste inte finnas med i produkturvalet utan måste bara ingå i JustFabs utbud. I och med din beställning och vår bekräftelse kommer ett köpeavtal för modeartikeln till stånd mellan dig och oss. Detaljer om beställning och försändelse av modeartiklar regleras nedan från och med » punkten 7.
 
(2) Begära nya förslag: Om du inte hittar något passande i det första produkturvalet kan du en gång per månad utan kostnad begära ett nytt produkturval. Dessa förslag skickas i så fall till dig inom 5 vardagar såvida det finns lämpliga förslag. Om vi inte kan presentera några nya förslag den månaden informerar vi dig inom den angivna tiden. Viktigt! Du måste även höra av dig när du har fått de nya förslagen. Du måste därför agera igen inom fem dagar efter det att du har fått de nya förslagen genom att antingen välja alternativ (1) eller alternativ (3).
 
(3) Hoppa över månaden: Om du inte vill köpa några modeartiklar på JustFab den månaden kan du med hjälp av den tillhörande funktionen i ditt användarkonto (t ex "Hoppa över månaden") låta ditt VIP-medlemskap vila under den aktuella månaden. Tar du paus en månad så belastas denna månad inte det betalningsmedel som du har angivit och inga JustFab Credits gottskrivs ditt användarkonto. Följande månad måste du på nytt träffa ett beslut (>> punkten 5.3).

5.5 VIP-medlemskapet löper tillsvidare och du kan när som helst säga upp det utan uppsägningstid. Avtalet upphör då att gälla från slutet av den löpande kalendermånaden. För oss gäller en uppsägningstid på fyra veckor. Avtalet upphör då att gälla från slutet av månaden. I våra » Hjälpsidor får du utförlig information om uppsägning av ditt VIP-medlemskap (tillvägagångssätt, kontaktuppgifter etc.).

6. Justfab Credits: förvärv, inlösen, giltighet

6.1 Om du en månad inte har genomfört något val såsom beskrivs under >> punkten 5.4 gottskrivs ditt användarkonto med 399 kr samtidigt som ditt betalningsmedel belastas. Detta tillgodohavande är ett elektroniskt tillgängligt betalningsmedel för betalning av modeartiklar på JustFab till ett motvärde på 399 kr ("JustFab Credit"). En JustFab Credit har däremot inget kontant värde. Du kan även använda en JustFab Credit när du beställer modeartiklar till ett högre försäljningspris än 399 kr om detta inte utesluts i produktbeskrivningen. I så fall kvitteras din JustFab Credit mot priset och du behöver bara betala mellanskillnaden mellan försäljningspriset och 399 kr.

6.2 När en JustFab Credit gottskrivs ditt medlemskonto förfaller ett belopp på 399 kr till betalning. Denna summa belastas det betalningsmedel som du har angivit. Om du kan kräva återbetalning av köppriset när du frånträder eller ångrar köpet av modeartiklar kan du på egen önskan få en JustFab Credit i stället för återbetalningen av köppriset.

6.3 Du kan när som helst kontrollera i ditt medlemskonto hur många JustFab Credits du har.

6.4 JustFab Credits kan inte överföras.

6.5 De JustFab Credits som finns på ditt medlemskonto när du avslutar ditt medlemskap kan du vid ett eller flera valfria tillfällen inom 3 år efter det att du har avslutat ditt medlemskap lösa in vid köp av modeartiklar på vår webbsida. Även efter det att du har avslutat ditt medlemskap har JustFab Credits inget kontant värde och en utbetalning av det motsvarande motvärdet för dina JustFab Credits är uteslutet.


Beställning, leverans och återlämnande av modeartiklar


7. Köp av modeartiklar

7.1 När du beställer modeartiklar och vi accepterar beställningen kommer ett bindande köpeavtal till stånd mellan dig och oss på det sätt som beskrivs i de följande bestämmelserna.

7.2 Presentationen av modeartiklarna från JustFab är ännu inget rättsligt bindande avtalsanbud från vår sida utan endast en icke bindande uppmaning till dig att beställa modeartiklar. Först när du beställer de önskade modeartiklarna lämnar du ett bindande anbud att sluta köpeavtalet för dessa modeartiklar genom att klicka på beställknappen (t ex "Köp").

7.3 På samma sida där du slutför ditt köp genom att klicka på knappen ”Köp”, sammanfattar vi din beställning ytterligare en gång. Du kan på så sätt kontrollera uppgifterna och vid behov rätta fel genom att med hjälp av navigationen i din webbläsare eller navigationsfunktionerna på vår webbsida växla till den sida på vilken dina uppgifter har registrerats. Du kan dessutom när som helst avbryta beställningen genom att stänga webbläsaren.

7.4 En efter beställningen automatiskt skapad bekräftelse på att beställningen mottagits innebär inte att vi har antagit anbudet. Vi bekräftar din beställning genom att skicka en leveransbekräftelse via e-post eller genom att leverera de beställda modeartiklarna. I annat fall är din beställning inte bekräftad. Det kan hända att varorna du beställt inte längre finns tillgängliga. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att inte acceptera din beställning. Om din beställning inte accepteras och om du har beställt som VIP-medlem ställs ditt medlemskap efter avslaget automatiskt om till ett grundmedlemskap. Du kan naturligtvis när som helst gärna bli VIP-medlem igen genom att beställa modeartiklar som VIP-medlem.

7.5 För att så många medlemmar som möjligt ska ha möjlighet att beställa modeartiklar från JustFab accepterar vi endast beställningar som omfattar mängder för normalt privatbruk.

8. Avtalstextens lagring och tillgänglighet

8.1 Innehållet i din beställning visas omedelbart i webbläsaren innan du stänger den. Denna sida kan du skriva ut eller spara via funktionerna i din webbläsare. Du får dessutom ett e-postmeddelande från oss när du har gjort din beställning. I meddelandet återges än en gång såsom lagen kräver innehållet i din beställning. Även detta e-postmeddelande kan du skriva ut eller spara. Avslutningsvis lägger vi in din beställning i ditt medlemskonto. Här kan du hämta den efter inloggning.

8.2 Du kan när som helst läsa de aktuella allmänna affärsvillkoren med de grundläggande bestämmelserna om beställningar på nätet. Om du har gjort din beställning lite längre tillbaka i tiden och de allmänna affärsvillkoren har ändrats hittar du de gällande allmänna affärsvillkoren i det e-postmeddelande som skickades när du avslutade din beställning. Dessutom skickar vi dem på önskan per e-post.

9. Priser, fraktkostnader

9.1 Det pris som anges vid tidpunkten för beställning av modeartikeln gäller. Priset för en modeartikel är olika för grundmedlemmar och VIP-medlemmar. Om du aktiverar ditt VIP-medlemskap när du beställer så gäller priserna för VIP-medlemskap för dig redan vid den beställningen. De angivna priserna inkluderar den lagstadgade momsen och andra pristillägg. Till detta tillkommer, såvida inte gratis frakt har avtalats, kostnaderna för förpackning och frakt.

9.2 Innan du avslutar din beställning informerar vi dig naturligtvis om sådana kostnader och om det sammanlagda priset för din beställning.

10. Tillgänglighet, leverans och försändelse

10.1 Modeartiklarna i vårt utbud kan levereras senast inom fem arbetsdagar, såvida vi inte har angivit något annat i början av beställningsproceduren.

10.2 Såvida inget annat har avtalats inom ramen för beställningsproceduren levererar vi modeartiklar endast till adresser inom Sverige.

11. Erläggande av köppriset och betalning av modeartiklar
11.1 Köppriset förfaller omedelbart till betalning såvida inte ett senare betalningsdatum har avtalats vid beställningen eller meddelats vid leveransen. Debiteringar eller jämförbara betalningsprocedurer (t ex kreditkortsdebiteringar) sker dock tidigast när din beställning skickas för att du inte ska behöva betala innan modeartiklarna är på väg till dig.

11.2 Vi erbjuder olika betalningssätt för betalning av köppriset. Dessa visas i början av beställningsproceduren. Du kan välja mellan dessa betalningssätt under beställningsproceduren eller när du aktiverar ditt VIP-medlemskap.

12. Äganderättsförbehåll

En bestämd modeartikel eller en modeartikel förblir vår egendom fram till den fullständiga betalningen av köppriset.


Lagstadgad ångerrätt och kompletterande, frivillig returrätt och ansvar vid fel


13. Konsumentens lagstadgade ångerrätt vid köp av modeartiklar och vid medlemskap

13.1 Som konsument (läs mer om detta begrepp under » punkten 2.2) har du en lagstadgad ångerrätt som gäller för den beställda modeartikeln.

13.2 UPPLYSNING OM "ÅNGERRÄTT KÖP"

I den följande upplysningen om ångerrätten informerar vi utförligt om din lagstadgade ångerrätt i samband med varje köp av modeartiklar. Du är enligt lag berättigad till denna ångerrätt, oavsett om du köper modeartiklar på vår online-plattform inom ramen för ett VIP-medlemskap eller om du köper hos oss utan att vara VIP-medlem.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger tar varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, per telefon 08-44683882 eller per e-post support@justfab.se skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda Konsumentverkets mall, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till TechStyle Fashion Group Ltd., c/o Bleckmann Solutions B.V. VE-Commerce Logistic Campus, John Hicksstraat 22, Trade Port Noord, 5928 RR Venlo, The Netherlands, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

UPPLYSNING OM "ÅNGERRÄTT VIP-MEDLEMSKAP"

I den följande upplysningen om ångerrätten informerar vi dig utförligt om din lagstadgade ångerrätt i samband med ingående av ett VIP-medlemskap. Du är enligt lag berättigad till denna ångerrätt och den är oberoende av och gäller vid sidan om den ångerrätt som du är berättigad till i samband med köp av modeartiklar på vår onlineplattform.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, per telefon 08-44683882 eller per e-post support@justfab.se skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda Konsumentverkets mall, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

13.3 Observera att i det fall den lagstadgade ångerrätten utnyttjas ska de prestationer som vardera part har emottagit lämnas tillbaka i väsentligen oförändrat skick. Det innebär framför allt att vi betalar tillbaka köppriset till dig om du redan har betalat det och att vi bokar tillbaka JustFab Credits om du har betalat köppriset med JustFab Credits.

13.4 Om du utnyttjar din ångerrätt enligt denna » punkten 13 genom att skicka ett mail till support@justfab.se eller genom att ringa vår kundservice på 08-446 838 82 med ditt ordernummer tillgängligt får du en returblankett från oss så att du kan returnera varan kostnadsfritt.


14. Konsumentens kompletterande, frivilliga returrätt mot ersättning i form av JustFab Credits eller vid byte

14.1 Vid sidan av den lagstadgade ångerrätten >> punkten 13 har du rätt att lämna tillbaka eller byta modeartiklar fram till 30 dagar efter det att du fått modeartiklarna. Tidsfristen börjar löpa dagen efter det att du har erhållit varan. Återsändning i rätt tid räcker för att tidsfristen ska gälla som iakttagen.

14.2 Den kompletterande, frivilliga returrätten gäller bara när modeartikeln är komplett, oskadad och skickas tillbaka i originalförpackningen. Det är tillåtet att kontrollera modeartikeln i samma utsträckning som det är möjligt och brukligt i en butik, t ex genom att kort prova dem.

14.3 Du utnyttjar din kompletterande, frivilliga returrätt enligt denna » punkten 14 genom att du inom 30-dagarsfristen skickar modeartiklarna till följande adress: TechStyle Fashion Group Ltd, a TechStyle Fashion Group company., c/o Bleckmann Solutions B.V., VE-Commerce Logistic Campus, John Hicksstraat 22, Trade Port Noord, 5928 RR Venlo, The Netherlands

14.4 När du utnyttjar den kompletterande, frivilliga returrätten gottskrivs ditt medlemskonto med en JustFab Credit. Återbetalning av köppriset inom ramen för den kompletterande, frivilliga returrätten är utesluten. Vi står för kostnaderna för returneringen under den kompletterande, frivilliga returrätten om du utnyttjar de kostnadsfria returneringsmetoderna som vi erbjuder på sidan>> Leverans & Returer.

14.5 Den kompletterande, frivilliga returrätten gäller parallellt med din lagstadgade ångerrätt enligt » punkten 13. Bestämmelserna för den kompletterande, frivilliga returrätten (» punkten 14) gäller uteslutande för denna, påverkar inte rätten till den lagstadgade ångerrätten och inskränker inte denna på något sätt. För utnyttjandet av den lagstadgade ångerrätten gäller uteslutande de aktuella lagstadgade bestämmelserna. Vi informerar dig om dessa i » Upplysning om ångerrätt som gäller för köp av modeartiklar.

15. Ansvar vid fel och det inbördes förhållandet mellan de olika formerna av ångerrätt/returrätten och rättigheter vid fel

15.1 Det lagstadgade ansvaret vid fel gäller. Det fortsätter att gälla utan inskränkningar vid sidan om de olika formerna av ångerrätt enligt >> punkten 13 och >> punkten 14.

15.2 Vid fel ansvarar vi för kostnaderna för varans returnering. Du kan begära en returblankett motsvarande punkten 13.4.

15.3 De olika formerna av ångerrätt enligt » punkten 13 till » punkten 14 gäller - såvida inte något annat har avtalats i dessa - oberoende av varandra. Du är i synnerhet berättigad till "Ångerrätten VIP-medlemskap" enligt » punkten 14 oberoende av din "Ångerrätt Köp" enligt » punkten 13 och den kompletterande, frivilliga returrätten avseende köp av modeartiklar enligt » punkten 14 och tvärtom.


Slutbestämmelser


16. Avtalsbrott

I våra medlemmars intresse och för att garantera att JustFab fungerar förbehåller vi oss rätten att säga upp medlemskapet och att radera eller ändra innehåll som har skapats av medlemmar (virtuella domestic-rättigheter) för medlemmar som bryter mot dessa allmänna affärsvillkor. Detta gäller både för grund- och VIP-medlemskapet.

17. Ändringsförbehåll

17.1 JustFab förbehåller sig rätten att när som helst ändra bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor. Genomförda ändringar av de allmänna affärsvillkoren kommer vi att skicka dig per e-post innan de träder i kraft. Invänder du inte mot giltigheten hos de nya allmänna affärsvillkoren inom sex veckor efter det att du mottagit e-postmeddelandet gäller de ändrade allmänna affärsvillkoren som accepterade. Vi förpliktar oss att i det nämnda e-postmeddelandet göra dig speciellt uppmärksam på innebörden av sexveckorsfristen (i synnerhet på att de ändrade allmänna affärsvillkoren gäller som accepterade av dig om du efter mottagandet av e-postmeddelandet inte invänder mot de nya allmänna affärsvillkoren inom tidsfristen).

17.2 När en sådan ändring med hänsyn till våra intressen är rimlig och vi har sådana skäl för ändringen av de allmänna affärsvillkoren som nämns i punkten 18.3 nedan gäller dock de ändrade villkoren omedelbart efter att vi meddelat dig dem.

17.3 Skäl för ändringar enligt 17.2 föreligger
 • när ändringen enbart är till fördel för användaren,
 • när ändringen har en ren teknisk eller procedurbetingad karaktär, förutsatt att den inte har en väsentlig inverkan för användaren,
 • när vi är förpliktade att skapa en överensstämmelse mellan de allmänna affärsvillkoren och tillämplig rätt, i synnerhet när det gällande rättsläget ändrar sig eller när vi är förpliktade till ändring till följd av ett mot oss riktat domstols- eller myndighetsbeslut,
 • när vi inför kompletterande tjänster eller tjänsterutiner som kräver en beskrivning i de allmänna affärsvillkoren, förutsatt att det hittillsvarande nyttjandeförhållandet inte påverkas på ett negativt sätt.


17.4 Om du invänder mot giltigheten av de nya allmänna affärsvillkoren inom den nämnda tidsfristen är JustFab fortfarande berättigat till reguljär uppsägning av avtalsförhållandet med dig. Din rätt att när som helst säga upp avtalet påverkas inte heller i detta fall.

18. Tillämplig lag etc.

För avtalsförhållandet och andra rättsliga förhållanden mellan dig och oss gäller - även vid gränsöverskridande beställningar - rätten i Sverige. FN-konventionen om internationella köp liksom eventuella andra mellanstatliga konventioner är inte tillämpliga. Detta rättsval gäller för dig som konsument, dock endast såvida du inte därigenom förlorar det garanterade skydd som du har till följd av tvingande bestämmelser i det lands lag i vilket du har din stadigvarande hemvist.

As a swedish consumer you may have the possibility to have disputes tried by The Swedish National Board for Consumer Disputes (Sw. Allmänna Reklamationsnämnden, ARN).

19. Övrigt

Skulle enskilda bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor vara eller bli helt eller delvis ogiltiga eller skulle dessa allmänna affärsvillkor uppvisa en lucka i bestämmelserna påverkas inte giltigheten hos de övriga bestämmelserna eller delarna i sådana bestämmelser. I de ogiltiga eller avsaknade bestämmelsernas ställe träder de respektive giltiga lagstadgade regleringarna 10/2014.