Affärsvillkor

Välkommen till Justfab.se! I våra allmänna affärsvillkor informerar vi dig utförligt om hur du kan använda vår webbsida, om medlemskap hos JustFab och om köp av modeartiklar på JustFab.

För att du ska få en överblick över de viktigaste punkterna i de allmänna affärsvillkoren har vi gjort en kortfattad sammanställning:
 

 1. Vårt utbud riktar sig uteslutande till konsumenter.
 2. När du registrerar dig hos JustFab ingår du ett kostnadsfritt grundmedlemskap, som gör det möjligt för dig att dra nytta av våra personliga produkturval och att köpa varor på JustFab.
 3. Du kan även bli VIP-medlem om du önskar det. Du ingår ett VIP-medlemskap om du under beställningsproceduren bestämmer dig för att genomföra köpet på VIP-villkor:
  1. Ditt VIP-medlemskap förpliktar oss att varje månad skicka dig ett produkturval som är anpassat till din smak och som kan köpas till förmånsvillkor.
  2. Ditt VIP-medlemskap förpliktar dig att varje månad bestämma dig för om du antingen vill göra ett köp eller, om du inte är intresserad av våra produkter den månaden, i så fall utan kostnad göra ett uppehåll i ditt medlemskap senast den 5:e i månaden. Viktigt! Om du inte bestämmer dig för något av alternativen dras 399 kr från det betalningsmedel som du har angivit och gottskrivs ditt medlemskonto. Detta tillgodohavande, "JustFab Credit", kan du lösa in mot varor på Justfab.se mot ett värde av 399 kr.
  3. Du kan när som helst säga upp ditt VIP-medlemskap, som då upphör att gälla från den samma månadens slut.
 4. Efter köpet är du berättigad till den lagstadgade ångerrätten och dessutom till en avtalsspecifik returrätt. Om du utnyttjar den avtalsspecifika returrätten får du ingen kontant återbetalning utan ett tillgodohavande på ditt medlemskonto.
 5. Du har naturligtvis även rätt till reklamationer vid fel enligt gällande lagar.

Observera följande: Denna kortfattade sammanställning ersätter inte de allmänna affärsvillkoren. Endast följande allmänna affärsvillkor gäller för slutande av avtal med oss. Läs noggrant igenom dessa!

Läs nu noggrant igenom följande allmänna affärsvillkor. Du kan även skriva ut dem med hjälp av utskriftsfunktionen hos din webbläsare eller ladda ner dem här som » PDF-fil och spara dem på din dator. Kontakta oss om du har frågor!

 
Allmänna affärsvillkor

Innehållsöversikt


 1. Tillämpningsområde för dessa allmänna affärsvillkor
 2. Allmänt om användningen av Justfab
 3. Registrering på Justfab
 4. Justfab grundmedlemskap: avtalets innehåll, prestationer, rättigheter och skyldigheter
 5. Justfab VIP-medlemskap: avtalets innehåll, prestationer, rättigheter och skyldigheter
 6. Justfab Credits: förvärv, inlösen, giltighet
 7. Köp av modeartiklar
 8. Avtalstextens lagring och tillgänglighet
 9. Priser, fraktkostnader
 10. Tillgänglighet, leverans och försändelse
 11. Erläggande av köppriset och betalning av modeartiklar
 12. Äganderättsförbehåll
 13. Konsumentens lagstadgade ångerrätt vid köp av modeartiklar och vid medlemskap
 14. Konsumentens kompletterande, frivilliga returrätt mot ersättning i form av JustFab Credits eller vid byte
 15. Ansvar vid fel och det inbördes förhållandet mellan de olika formerna av ångerrätt/returrätten och rättigheter vid fel
 16. Avtalsbrott
 17. Ändringsförbehåll
 18. Tillämplig lag, laga domstol
 19. Övrigt
 

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR
1. Tillämpningsområde för dessa allmänna affärsvillkor

1.1 Justfab.se är ett utbud på nätet som bedrivs av TechStyle Fashion Group Ltd, a TechStyle Fashion Group company., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, org. No. 12716082 (nedan förkortat: "vi"). Har du synpunkter eller frågor når du oss på ovan nämnda adress eller per e-post under support@Justfab.se eller ring oss på telefonnummer 08-446 838 82 måndag till söndag kl. 10.00 – 18.00

1.2 Våra allmänna affärsvillkor gäller för JustFab:s svenskspråkiga webbsida på domänen JustFab.se ("JustFab"). De allmänna affärsvillkoren utgör den avtalsmässiga grunden för användningen av JustFab och reglerar (1) den allmänna användningen av JustFab, (2) ingående, omfattning, genomförande och avslutande av medlemskap hos JustFab samt (3) köp av modeartiklar på JustFab.

1.3 Användning av Justfab som medlem samt köp och försändelse av modeartiklar från Justfab sker uteslutande på basis av dessa allmänna affärsvillkor. Du kan spara och skriva ut de allmänna affärsvillkoren som >> PDF-fil. När du har gjort en beställning skickar vi de allmänna affärsvillkoren till dig per e-post. Den aktuella versionen av våra allmänna affärsvillkor finns tillgänglig på Justfab:s webbsida. Vi skickar gärna äldre versioner till dig via e-post.

2. Allmänt om användningen av JustFab

2.1 Du får endast använda JustFab och det innehåll som publiceras här för de avsedda ändamålen. Såvida inget annat uttryckligen anges på plattformen avser dessa ändamål information om modeartiklar eller accessoarer från JustFab samt köp av dessa.

2.2 På JustFab kan du hitta och köpa modeartiklar eller accessoarer ("modeartiklar").

2.3 För att kunna köpa modeartiklar på JustFab krävs i första hand att du är registrerad som grundmedlem (läs mer om detta under punkten 3). Du kan om du vill även ingå ett VIP-medlemskap som gör det möjligt att köpa speciella modeartiklar eller modeartiklar till exklusiva villkor (läs mer om detta under punkt 5). Under beställningsproceduren får du ingående och lättförståelig information om detta.

2.4 JustFab vänder sig uteslutande till konsumenter. Du är konsument när du använder JustFab som fysisk person i ett sådant syfte som inte hänför sig till yrkesmässig eller självständig verksamhet.

2.5 Avtalsspråk är svenska.


Grundmedlemskap och VIP-medlemskap


3. Registrering av grundmedlemskap på Justfab
3.1 En förutsättning för köp av modeartiklar på Justfab är att du ingår ett kostnadsfritt grundmedlemskap. Genom att göra ett integrerat Style Quiz och genom att använda registreringsfunktionen avger du ett anbud om att ingå ett grundmedlemskap på JustFab.

3.2 Du får (endast) anmäla dig när du antingen är myndig och har oinskränkt rättslig handlingsförmåga eller när du använder JustFab efter medgivande av din förmyndare/lagliga företrädare.

3.3 Vi antar ditt anbud genom att aktivera ditt användarkonto. Därigenom har du rätt att använda JustFab och ditt användarkonto i enlighet med dessa allmänna affärsvillkor.

3.4 Det föreligger inget krav på aktivering av ett användarkonto. Vi förbehåller oss dessutom rätten att radera flerfaldiga registreringar.

4. Detaljer om grundmedlemskapet hos JustFab: avtalets innehåll, prestationer, rättigheter och skyldigheter

4.1 Efter ingående av grundmedlemskapet kan du köpa modeartiklar på JustFab. Vi förpliktar oss dessutom att den första i månaden presentera modeartiklar ur vår aktuella kollektion, vilka överensstämmer med din personliga stil (nedan: "produkturval").

4.2 Du är skyldig att hålla dina personliga uppgifter om ditt medlemskonto uppdaterade så att grundmedlemskapet kan genomföras på ett smidigt sätt. I vår » Dataskyddsförklaring informerar vi dig utförligt om hur dina uppgifter används.

4.3 Grundmedlemskapet har ingen minimal löptid och kan när som helst sägas upp av dig utan uppsägningstid. Vi informerar dig utförligt om uppsägning av ditt grundmedlemskap (tillvägagångssätt, kontaktuppgifter etc.) på våra » Hjälpsidor. För oss gäller en uppsägningstid på fyra veckor. Uppsägning av ett VIP-medlemskap följer bestämmelserna under » punkten 5.5.

5. VIP-medlemskap: avtalets innehåll, prestationer, rättigheter och skyldigheter

5.1 Som komplettering till ditt grundmedlemskap kan du bli VIP-medlem genom att uttryckligen samtycka till att ett VIP-medlemskap aktiveras. Detta samtycke ger du när du första gången bestämmer dig för att som VIP-medlem beställa modeartiklar hos oss.

5.2 VIP-medlemskapet innebär utökade funktioner och fördelar för dig: För det första anpassar vi ditt produkturval mer detaljerat utifrån din personliga stil och smak, för det andra kan du beställa modeartiklar som är reserverade för VIP-medlemmar eller köpa modeartiklar för vilka exklusiva villkor gäller (t ex vid en tidigare tidpunkt eller till ett lägre pris).

5.3 När du ingår ett VIP-medlemskap förpliktar du dig att senast den 5:e i månaden i ditt medlemskonto välja bland de möjligheter som beskrivs under punkten 5.4. Om du inte genomför något val enligt punkten 5.4 belastar vi det betalningsmedel som du har angivit vid registreringen med 399 kr varje månad. Detta belopp läggs in som tillgodohavande i ditt användarkonto för framtida inköp på JustFab till ett motvärde på 399 kr . Utförlig information om tillgodohavandet och inlösen av tillgodohavandet hittar du under » punkten 6.

5.4 Du måste senast den 5:e i varje månad välja mellan följande möjligheter för att undvika den procedur som beskrivs under punkten 5.3:
 
(1) Beställa en artikel: Du kan beställa modeartiklar på JustFab när du har fått ditt produkturval. De modeartiklar som du köper måste inte finnas med i produkturvalet utan måste bara ingå i JustFabs utbud. I och med din beställning och vår bekräftelse kommer ett köpeavtal för modeartikeln till stånd mellan dig och oss. Detaljer om beställning och försändelse av modeartiklar regleras nedan från och med » punkten 7.
 
(2) Begära nya förslag: Om du inte hittar något passande i det första produkturvalet kan du en gång per månad utan kostnad begära ett nytt produkturval. Dessa förslag skickas i så fall till dig inom 5 vardagar såvida det finns lämpliga förslag. Om vi inte kan presentera några nya förslag den månaden informerar vi dig inom den angivna tiden. Viktigt! Du måste även höra av dig när du har fått de nya förslagen. Du måste därför agera igen inom fem dagar efter det att du har fått de nya förslagen genom att antingen välja alternativ (1) eller alternativ (3).
 
(3) Hoppa över månaden: Om du inte vill köpa några modeartiklar på JustFab den månaden kan du med hjälp av den tillhörande funktionen i ditt användarkonto (t ex "Hoppa över månaden") låta ditt VIP-medlemskap vila under den aktuella månaden. Tar du paus en månad så belastas denna månad inte det betalningsmedel som du har angivit och inga JustFab Credits gottskrivs ditt användarkonto. Följande månad måste du på nytt träffa ett beslut (>> punkten 5.3).

5.5 VIP-medlemskapet löper tillsvidare och du kan när som helst säga upp det utan uppsägningstid. Avtalet upphör då att gälla från slutet av den löpande kalendermånaden. För oss gäller en uppsägningstid på fyra veckor. Avtalet upphör då att gälla från slutet av månaden. I våra » Hjälpsidor får du utförlig information om uppsägning av ditt VIP-medlemskap (tillvägagångssätt, kontaktuppgifter etc.).

6. Justfab Credits: förvärv, inlösen, giltighet

6.1 Om du en månad inte har genomfört något val såsom beskrivs under >> punkten 5.4 gottskrivs ditt användarkonto med 399 kr samtidigt som ditt betalningsmedel belastas. Detta tillgodohavande är ett elektroniskt tillgängligt betalningsmedel för betalning av modeartiklar på JustFab till ett motvärde på 399 kr ("JustFab Credit"). En JustFab Credit har däremot inget kontant värde. Du kan även använda en JustFab Credit när du beställer modeartiklar till ett högre försäljningspris än 399 kr om detta inte utesluts i produktbeskrivningen. I så fall kvitteras din JustFab Credit mot priset och du behöver bara betala mellanskillnaden mellan försäljningspriset och 399 kr.

6.2 När en JustFab Credit gottskrivs ditt medlemskonto förfaller ett belopp på 399 kr till betalning. Denna summa belastas det betalningsmedel som du har angivit. Om du kan kräva återbetalning av köppriset när du frånträder eller ångrar köpet av modeartiklar kan du på egen önskan få en JustFab Credit i stället för återbetalningen av köppriset.

6.3 Du kan när som helst kontrollera i ditt medlemskonto hur många JustFab Credits du har.

6.4 JustFab Credits kan inte överföras.

6.5 De JustFab Credits som finns på ditt medlemskonto när du avslutar ditt medlemskap kan du vid ett eller flera valfria tillfällen inom 3 år efter det att du har avslutat ditt medlemskap lösa in vid köp av modeartiklar på vår webbsida. Även efter det att du har avslutat ditt medlemskap har JustFab Credits inget kontant värde och en utbetalning av det motsvarande motvärdet för dina JustFab Credits är uteslutet.


Beställning, leverans och återlämnande av modeartiklar


7. Köp av modeartiklar

7.1 När du beställer modeartiklar och vi accepterar beställningen kommer ett bindande köpeavtal till stånd mellan dig och oss på det sätt som beskrivs i de följande bestämmelserna.

7.2 Presentationen av modeartiklarna från JustFab är ännu inget rättsligt bindande avtalsanbud från vår sida utan endast en icke bindande uppmaning till dig att beställa modeartiklar. Först när du beställer de önskade modeartiklarna lämnar du ett bindande anbud att sluta köpeavtalet för dessa modeartiklar genom att klicka på beställknappen (t ex "Köp").

7.3 På samma sida där du slutför ditt köp genom att klicka på knappen ”Köp”, sammanfattar vi din beställning ytterligare en gång. Du kan på så sätt kontrollera uppgifterna och vid behov rätta fel genom att med hjälp av navigationen i din webbläsare eller navigationsfunktionerna på vår webbsida växla till den sida på vilken dina uppgifter har registrerats. Du kan dessutom när som helst avbryta beställningen genom att stänga webbläsaren.

7.4 En efter beställningen automatiskt skapad bekräftelse på att beställningen mottagits innebär inte att vi har antagit anbudet. Vi bekräftar din beställning genom att skicka en leveransbekräftelse via e-post eller genom att leverera de beställda modeartiklarna. I annat fall är din beställning inte bekräftad. Det kan hända att varorna du beställt inte längre finns tillgängliga. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att inte acceptera din beställning. Om din beställning inte accepteras och om du har beställt som VIP-medlem ställs ditt medlemskap efter avslaget automatiskt om till ett grundmedlemskap. Du kan naturligtvis när som helst gärna bli VIP-medlem igen genom att beställa modeartiklar som VIP-medlem.

7.5 För att så många medlemmar som möjligt ska ha möjlighet att beställa modeartiklar från JustFab accepterar vi endast beställningar som omfattar mängder för normalt privatbruk.

8. Avtalstextens lagring och tillgänglighet

8.1 Innehållet i din beställning visas omedelbart i webbläsaren innan du stänger den. Denna sida kan du skriva ut eller spara via funktionerna i din webbläsare. Du får dessutom ett e-postmeddelande från oss när du har gjort din beställning. I meddelandet återges än en gång såsom lagen kräver innehållet i din beställning. Även detta e-postmeddelande kan du skriva ut eller spara. Avslutningsvis lägger vi in din beställning i ditt medlemskonto. Här kan du hämta den efter inloggning.

8.2 Du kan när som helst läsa de aktuella allmänna affärsvillkoren med de grundläggande bestämmelserna om beställningar på nätet. Om du har gjort din beställning lite längre tillbaka i tiden och de allmänna affärsvillkoren har ändrats hittar du de gällande allmänna affärsvillkoren i det e-postmeddelande som skickades när du avslutade din beställning. Dessutom skickar vi dem på önskan per e-post.

9. Priser, fraktkostnader

9.1 Det pris som anges vid tidpunkten för beställning av modeartikeln gäller. Priset för en modeartikel är olika för grundmedlemmar och VIP-medlemmar. Om du aktiverar ditt VIP-medlemskap när du beställer så gäller priserna för VIP-medlemskap för dig redan vid den beställningen. De angivna priserna inkluderar den lagstadgade momsen och andra pristillägg. Till detta tillkommer, såvida inte gratis frakt har avtalats, kostnaderna för förpackning och frakt.

9.2 Innan du avslutar din beställning informerar vi dig naturligtvis om sådana kostnader och om det sammanlagda priset för din beställning.

10. Tillgänglighet, leverans och försändelse

10.1 Modeartiklarna i vårt utbud kan levereras senast inom fem arbetsdagar, såvida vi inte har angivit något annat i början av beställningsproceduren.

10.2 Såvida inget annat har avtalats inom ramen för beställningsproceduren levererar vi modeartiklar endast till adresser inom Sverige.

11. Erläggande av köppriset och betalning av modeartiklar
11.1 Köppriset förfaller omedelbart till betalning såvida inte ett senare betalningsdatum har avtalats vid beställningen eller meddelats vid leveransen. Debiteringar eller jämförbara betalningsprocedurer (t ex kreditkortsdebiteringar) sker dock tidigast när din beställning skickas för att du inte ska behöva betala innan modeartiklarna är på väg till dig.

11.2 Vi erbjuder olika betalningssätt för betalning av köppriset. Dessa visas i början av beställningsproceduren. Du kan välja mellan dessa betalningssätt under beställningsproceduren eller när du aktiverar ditt VIP-medlemskap.

12. Äganderättsförbehåll

En bestämd modeartikel eller en modeartikel förblir vår egendom fram till den fullständiga betalningen av köppriset.


Lagstadgad ångerrätt och kompletterande, frivillig returrätt och ansvar vid fel


13. Konsumentens lagstadgade ångerrätt vid köp av modeartiklar och vid medlemskap

13.1 Som konsument (läs mer om detta begrepp under » punkten 2.2) har du en lagstadgad ångerrätt som gäller för den beställda modeartikeln.

13.2 UPPLYSNING OM "ÅNGERRÄTT KÖP"

I den följande upplysningen om ångerrätten informerar vi utförligt om din lagstadgade ångerrätt i samband med varje köp av modeartiklar. Du är enligt lag berättigad till denna ångerrätt, oavsett om du köper modeartiklar på vår online-plattform inom ramen för ett VIP-medlemskap eller om du köper hos oss utan att vara VIP-medlem.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger tar varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, per telefon 08-44683882 eller per e-post support@justfab.se skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda Konsumentverkets mall, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till TechStyle Fashion Group Ltd., c/o Bleckmann Solutions B.V. VE-Commerce Logistic Campus, John Hicksstraat 22, Trade Port Noord, 5928 RR Venlo, The Netherlands, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

UPPLYSNING OM "ÅNGERRÄTT VIP-MEDLEMSKAP"

I den följande upplysningen om ångerrätten informerar vi dig utförligt om din lagstadgade ångerrätt i samband med ingående av ett VIP-medlemskap. Du är enligt lag berättigad till denna ångerrätt och den är oberoende av och gäller vid sidan om den ångerrätt som du är berättigad till i samband med köp av modeartiklar på vår onlineplattform.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, per telefon 08-44683882 eller per e-post support@justfab.se skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda Konsumentverkets mall, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

13.3 Observera att i det fall den lagstadgade ångerrätten utnyttjas ska de prestationer som vardera part har emottagit lämnas tillbaka i väsentligen oförändrat skick. Det innebär framför allt att vi betalar tillbaka köppriset till dig om du redan har betalat det och att vi bokar tillbaka JustFab Credits om du har betalat köppriset med JustFab Credits.

13.4 Om du utnyttjar din ångerrätt enligt denna » punkten 13 genom att skicka ett mail till support@justfab.se eller genom att ringa vår kundservice på 08-446 838 82 med ditt ordernummer tillgängligt får du en returblankett från oss så att du kan returnera varan kostnadsfritt.


14. Konsumentens kompletterande, frivilliga returrätt mot ersättning i form av JustFab Credits eller vid byte

14.1 Vid sidan av den lagstadgade ångerrätten >> punkten 13 har du rätt att lämna tillbaka eller byta modeartiklar fram till 30 dagar efter det att du fått modeartiklarna. Tidsfristen börjar löpa dagen efter det att du har erhållit varan. Återsändning i rätt tid räcker för att tidsfristen ska gälla som iakttagen.

14.2 Den kompletterande, frivilliga returrätten gäller bara när modeartikeln är komplett, oskadad och skickas tillbaka i originalförpackningen. Det är tillåtet att kontrollera modeartikeln i samma utsträckning som det är möjligt och brukligt i en butik, t ex genom att kort prova dem.

14.3 Du utnyttjar din kompletterande, frivilliga returrätt enligt denna » punkten 14 genom att du inom 30-dagarsfristen skickar modeartiklarna till följande adress: TechStyle Fashion Group Ltd, a TechStyle Fashion Group company., c/o Bleckmann Solutions B.V., VE-Commerce Logistic Campus, John Hicksstraat 22, Trade Port Noord, 5928 RR Venlo, The Netherlands

14.4 När du utnyttjar den kompletterande, frivilliga returrätten gottskrivs ditt medlemskonto med en JustFab Credit. Återbetalning av köppriset inom ramen för den kompletterande, frivilliga returrätten är utesluten. Vi står för kostnaderna för returneringen under den kompletterande, frivilliga returrätten om du utnyttjar de kostnadsfria returneringsmetoderna som vi erbjuder på sidan>> Leverans & Returer.

14.5 Den kompletterande, frivilliga returrätten gäller parallellt med din lagstadgade ångerrätt enligt » punkten 13. Bestämmelserna för den kompletterande, frivilliga returrätten (» punkten 14) gäller uteslutande för denna, påverkar inte rätten till den lagstadgade ångerrätten och inskränker inte denna på något sätt. För utnyttjandet av den lagstadgade ångerrätten gäller uteslutande de aktuella lagstadgade bestämmelserna. Vi informerar dig om dessa i » Upplysning om ångerrätt som gäller för köp av modeartiklar.

15. Ansvar vid fel och det inbördes förhållandet mellan de olika formerna av ångerrätt/returrätten och rättigheter vid fel

15.1 Det lagstadgade ansvaret vid fel gäller. Det fortsätter att gälla utan inskränkningar vid sidan om de olika formerna av ångerrätt enligt >> punkten 13 och >> punkten 14.

15.2 Vid fel ansvarar vi för kostnaderna för varans returnering. Du kan begära en returblankett motsvarande punkten 13.4.

15.3 De olika formerna av ångerrätt enligt » punkten 13 till » punkten 14 gäller - såvida inte något annat har avtalats i dessa - oberoende av varandra. Du är i synnerhet berättigad till "Ångerrätten VIP-medlemskap" enligt » punkten 14 oberoende av din "Ångerrätt Köp" enligt » punkten 13 och den kompletterande, frivilliga returrätten avseende köp av modeartiklar enligt » punkten 14 och tvärtom.


Slutbestämmelser


16. Avtalsbrott

I våra medlemmars intresse och för att garantera att JustFab fungerar förbehåller vi oss rätten att säga upp medlemskapet och att radera eller ändra innehåll som har skapats av medlemmar (virtuella domestic-rättigheter) för medlemmar som bryter mot dessa allmänna affärsvillkor. Detta gäller både för grund- och VIP-medlemskapet.

17. Ändringsförbehåll

17.1 JustFab förbehåller sig rätten att när som helst ändra bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor. Genomförda ändringar av de allmänna affärsvillkoren kommer vi att skicka dig per e-post innan de träder i kraft. Invänder du inte mot giltigheten hos de nya allmänna affärsvillkoren inom sex veckor efter det att du mottagit e-postmeddelandet gäller de ändrade allmänna affärsvillkoren som accepterade. Vi förpliktar oss att i det nämnda e-postmeddelandet göra dig speciellt uppmärksam på innebörden av sexveckorsfristen (i synnerhet på att de ändrade allmänna affärsvillkoren gäller som accepterade av dig om du efter mottagandet av e-postmeddelandet inte invänder mot de nya allmänna affärsvillkoren inom tidsfristen).

17.2 När en sådan ändring med hänsyn till våra intressen är rimlig och vi har sådana skäl för ändringen av de allmänna affärsvillkoren som nämns i punkten 18.3 nedan gäller dock de ändrade villkoren omedelbart efter att vi meddelat dig dem.

17.3 Skäl för ändringar enligt 17.2 föreligger
 • när ändringen enbart är till fördel för användaren,
 • när ändringen har en ren teknisk eller procedurbetingad karaktär, förutsatt att den inte har en väsentlig inverkan för användaren,
 • när vi är förpliktade att skapa en överensstämmelse mellan de allmänna affärsvillkoren och tillämplig rätt, i synnerhet när det gällande rättsläget ändrar sig eller när vi är förpliktade till ändring till följd av ett mot oss riktat domstols- eller myndighetsbeslut,
 • när vi inför kompletterande tjänster eller tjänsterutiner som kräver en beskrivning i de allmänna affärsvillkoren, förutsatt att det hittillsvarande nyttjandeförhållandet inte påverkas på ett negativt sätt.


17.4 Om du invänder mot giltigheten av de nya allmänna affärsvillkoren inom den nämnda tidsfristen är JustFab fortfarande berättigat till reguljär uppsägning av avtalsförhållandet med dig. Din rätt att när som helst säga upp avtalet påverkas inte heller i detta fall.

18. Tillämplig lag etc.

För avtalsförhållandet och andra rättsliga förhållanden mellan dig och oss gäller - även vid gränsöverskridande beställningar - rätten i Sverige. FN-konventionen om internationella köp liksom eventuella andra mellanstatliga konventioner är inte tillämpliga. Detta rättsval gäller för dig som konsument, dock endast såvida du inte därigenom förlorar det garanterade skydd som du har till följd av tvingande bestämmelser i det lands lag i vilket du har din stadigvarande hemvist.

As a swedish consumer you may have the possibility to have disputes tried by The Swedish National Board for Consumer Disputes (Sw. Allmänna Reklamationsnämnden, ARN).

19. Övrigt

Skulle enskilda bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor vara eller bli helt eller delvis ogiltiga eller skulle dessa allmänna affärsvillkor uppvisa en lucka i bestämmelserna påverkas inte giltigheten hos de övriga bestämmelserna eller delarna i sådana bestämmelser. I de ogiltiga eller avsaknade bestämmelsernas ställe träder de respektive giltiga lagstadgade regleringarna 10/2014.

 

 

 

 

Dataskyddsförklaring

Sekretessmeddelande

Välkommen till JustFab! Vi engagerar oss djupt vad gäller sekretess. Vi strävar efter att vara helt öppna angående våra sekretessmetoder. Det inkluderar hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande, inklusive anvisat material, beskriver:

 • de personuppgifter vi samlar in eller tar emot på, eller via:
 • webbsidan www.justfab.se (”webbsidan”);
 • JustFab mobilapplikation (”Appen”);
 • andra produkter eller tjänster från JustFab; och
 • all annan skriftlig eller muntlig kommunikation med dig, till exempel via e-post eller telefon (gemensamt kallat ”våra tjänster”);
 • hur vi använder den informationen; och
 • stegen vi tar för att skydda den informationen.

För att driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster behöver vi använda dina personuppgifter. Läs noga igenom detta sekretessmeddelande innan du använder våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till den sekretesspraxis som beskrivs i detta meddelande. Om du inte vill att vi ska samla in eller använda dina uppgifter på det sätt som beskrivs i detta meddelande, ska du inte använda våra tjänster.

Detta meddelande är införlivat i, och är föremål för våra villkor. Termer med versaler som används men inte definieras i detta meddelande har den betydelse som anges i villkoren.INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 1. OM OSS
 2. INFORMATIONEN VI SAMLAR IN
 3. MINDERÅRIGA
 4. HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER
 5. MEDDELANDEN FRÅN OSS
 6. ÖVERFÖRA DIN INFORMATION
 7. DINA RÄTTIGHETER
 8. OM COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK
 9. BEHÅLLA DIN INFORMATION
 10. INFORMATIONSSÄKERHET
 11. ÄNDRINGAR I DETTA MEDDELANDE
 12. HUR DU KONTAKTAR OSS


1. OM OSS

Vi är TechStyle Fashion Group Ltd, ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer: 12716082 och med huvudkontor på 25 Wilton Road, London SW1V 1LW (”Vi” eller ”oss”). Vi driver tjänsterna och ansvarar för dina personuppgifter. Du kan kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 12.2. INFORMATIONEN VI SAMLAR IN

När du använder våra tjänster samlar vi in eller mottar dina personuppgifter på följande sätt:

 • Registrering, kontoinställningar, användning av våra tjänster: Du kan behöva ge oss tillgång till vissa personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Beroende på vilka tjänster du använder kan du behöva ge oss ditt namn och en giltig e-postadress, postadress, faktureringsadress, telefonnummer och betalinformation. Du kan också välja att tillhandahålla andra personuppgifter, till exempel ditt födelsedatum. Du kan granska, redigera och, under vissa omständigheter, ta bort dessa uppgifter genom dina kontoinställningar.
 • Automatiserad information: Vi tar emot och registrerar automatiskt information från din webbläsare eller din mobila enhet när du använder våra tjänster, till exempel din IP-adress eller din unika identifieringsenhet, cookies och data angående vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna driva och tillhandahålla våra tjänster. Denna information lagras i loggfiler och samlas in automatiskt. Vi kan komma att kombinera denna information med annan information som vi eller de vi samarbetar med samlar in om dig. Denna information används för att förhindra bedrägeri och för att hålla våra tjänster säkra. Den används även för att analysera och förstå hur tjänsterna fungerar, för annonseringar samt för att ge dig en mer personlig upplevelse. Vi kan också automatiskt hämta enhetsspecifik information när du använder våra tjänster. Denna information kan innehålla uppgifter såsom maskinvarumodell, operativsysteminformation, appversion, appanvändning, webbläsarinformation, IP-adress och enhetsidentifierare. Mer information om cookies och liknande teknik finns i avsnitt 8.
 • Platsinformation: Vi kan komma att samla information om din plats från informationen du anger i din profil eller från din IP-adress. Med ditt samtycke kan vi också bestämma din plats genom att använda annan information som tillhandahålls av din enhet, till exempel GPS-information eller information om närliggande trådlösa nätverk eller mobilmastrar. Vi kan använda och lagra denna information för att tillhandahålla funktioner och för att förbättra och anpassa våra tjänster. Till exempel, för intern analys och prestandaövervakning, för att lokalisera innehåll och (med icke-exakt platsinformation) för marknadsföringsändamål. Vissa icke-exakta platstjänster, såsom för säkerhet och lokalisering av policyer baserade på din IP- eller profiladress, är avgörande för att våra tjänster ska fungera.
 • Analysinformation:Vi använder oss av dataanalys för att förbättra och säkerställa funktionaliteten i våra tjänster. Vi använder oss av mobilanalysprogramvara för att vi ska kunna förstå applikationsfunktionen på din mobila enhet. Den här programvaran kan komma att spela in information såsom hur ofta du använder appen, vad som händer inom appen, aggregerad användning, prestandadata, appfel och felsökningsinformation samt var appen hämtades från. Den information vi lagrar i analysprogrammet länkas inte till de personuppgifter du lämnar i appen.
 • Information från tredje part: Du kan välja att ansluta till våra tjänster eller registrera ett JustFab-konto med hjälp av en tredjepartsapplikation, till exempel Facebook. Vi kan komma att få information från dessa tredjepartsapplikationer. Vi kan också behöva samla in offentliga uppgifter för att kunna ansluta dig. Vi kan komma att använda den informationen för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Du kan också välja att dela delar av din aktivitet på våra tjänster på vissa sociala medier som är anslutna till ditt JustFab-konto. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i dina kontoinställningar.


3. MINDERÅRIGA

Att skydda barns integritet är särskilt viktigt för oss. Våra tjänster är inte riktade mot barn och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn. Använd inte våra tjänster om du är under 18 år. Om vi får vetskap om att vi har samlat in eller försetts med personuppgifter från någon under 18 år, tar vi bort denna information. Om du är förälder eller vårdnadshavare och upptäcker att ditt barn har försett oss med personuppgifter, kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 12.4. HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

4.1. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du använder våra tjänster samlar vi in, använder, delar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen i detta meddelande. När vi behandlar din personuppgifter gör vi det på en av följande rättsliga grunder:

 • det är nödvändigt för att utföra vårt kontrakt med dig;
 • du har givit oss ditt samtycke;
 • det är nödvändigt för våra eller för tredje parts legitima intressen;
 • det är nödvändigt för att efterfölja lagstadgade skyldigheter eller i samband med en rättslig fordran;
 • det är nödvändigt i allmänhetens intresse; eller
 • det är nödvändigt för att skydda någons liv.

4.2. INFORMATIONSANVÄNDNING

 • Att tillhandahålla och förbättra våra tjänster: Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och produkter, för fakturering och betalningar, för identifiering och autentisering, för riktad marknadsföring, för allmän forskning och sammanlagd rapportering och för att kontakta dig enligt beskrivningen i avsnitt 5. Vi kan få kunskap om de produkter och tjänster du är intresserad av från din webbläsning och ditt inköpsbeteende både genom och utanför våra tjänster. Vi har ett berättigat intresse av att anpassa våra tjänster för att hjälpa dig att hitta produkter och tjänster som är av intresse för dig. Vi kan komma att använda och dela din information så att vi kan driva våra legitima intressen vad gäller att förstå hur våra tjänster används och utforska sätt att förbättra dessa tjänster samt för att utveckla vår verksamhet och få den att växa.
 • Tjänsteleverantörer: Vi samarbetar med tredjepartsleverantörer (”partners”), såsom betalningsoperatörer, budfirmor samt analytiker och säkerhetsleverantörer för att hjälpa oss att driva, tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster. Dessa tjänsteleverantörer har endast begränsad tillgång till dina personuppgifter. De kan endast använda din information för att utföra specifika uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda din information för något annat syfte. Ett samarbete med tjänsteleverantörer är ofta nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster, särskilt där leverantörerna utför viktiga funktioner som till exempel betalning och leverans. I vissa fall är dessa tjänsteleverantörer inte nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, men det hjälper oss att förbättra dem, till exempel genom att bedriva marknadsundersökningar. I sådana fall har vi ett legitimt intresse att samarbeta med tjänsteleverantörer för att förbättra våra tjänster.
 • Andra tredje parter: Plugin- eller tilläggsprogram från tredje part kan komma att samla in information om din användning av våra tjänster. När du laddar en sida på vår webbsida som har ett socialt plugin-program från tredje part, till exempel en Gilla eller Skicka-knapp, laddar du också innehåll från tredje parts webbplats. Dessa interaktioner är föremål för sekretessmetoder från tredje part. Dessutom används vissa cookies och annan liknande teknik på webbplatsen av tredje part för riktad marknadsföring på nätet och för andra ändamål. Med hjälp av dessa tekniker kan tredje part känna igen din dator eller mobilenhet varje gång du använder våra tjänster.

Tänk på att när du använder en tredje parts webbsida eller tjänst gäller tredje parts villkor och sekretesspraxis. Vi väljer och hanterar den tredjepartsteknologi som tillhandahålls via våra tjänster. Dessa är dock tredjepartsteknologier och de är föremål för tredje parts sekretesspolicy. För mer information, se Avsnitt 8. Om du lämnar ut dina personuppgifter till tredje part kan olika sekretesspraxis tillämpas vad gäller användning eller avslöjande av den information du tillhandahåller. Vi är inte ansvariga för sekretess- eller säkerhetspraxis vad gäller webbplatser eller tjänster hos tredje part. Det inkluderar de som är kopplade till eller från våra tjänster. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom sekretessmeddelanden från tredje part och ställa eventuella frågor innan du lämnar ut dina personuppgifter till dem.

 • Rättsliga förpliktelser: Vi kan behålla eller lämna ut dina personuppgifter till en tredje part under följande begränsade omständigheter:
 • som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inbegripet att uppfylla nationella säkerhetskrav eller vid brottsbekämpande;
 • för att skydda, etablera eller utöva våra juridiska rättigheter eller för att försvara oss mot rättsliga krav, inklusive för att samla in en skuld;
 • för att efterfölja en stämning, domstolsorder, rättslig process eller annat lagligt krav; eller
 • när vi tror att sådan behandling är nödvändig för att efterfölja lagen, förhindra överhängande fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, vid misstänkt bedrägeri, vid hot mot vår egendom eller vid kränkningar av våra villkor.

I dessa fall kan användning av dina uppgifter vara nödvändig inom ramen för vårt eller tredje parts berättigade intresse för att hålla våra tjänster säkra, förebygga skada eller brottslighet, genomdriva eller försvara lagliga rättigheter eller för att förhindra skador. Sådan användning kan också vara nödvändig för att följa rättsliga förpliktelser, ett domstolsbeslut eller för att utöva eller försvara rättsliga krav. I sällsynta fall kan det också vara nödvändigt i allmänhetens intresse eller för att förhindra förlust av liv eller personskada. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om vi får in en laglig begäran om uppgiftsutlämnande under en av de begränsade omständigheterna som beskrivs i denna paragraf.

 • Aggregerad information: Vi kan dela demografisk information med tredje part för olika ändamål, inklusive för att uppfylla våra rapporteringsskyldigheter, av affärs- eller marknadsföringsskäl eller för att hjälpa tredje part att förstå våra tjänster och vår verksamhet. Sådan demografisk information kommer att aggregeras och avpersonifieras, så att dina personuppgifter inte avslöjas.
 • Företagsåtgärder: Vi kan komma att ingå transaktioner såsom försäljning, fusion, likvidation, mottagande eller överföring av hela eller en betydande del av vår verksamhet eller våra tillgångar. Sådana transaktioner kan vara nödvändiga och i vårt berättigade intresse, i synnerhet vad gäller att fatta beslut som ger vår verksamhet möjlighet att utvecklas långsiktigt. I sådana transaktioner kan användarinformation komma att överföras. Om vi har för avsikt att överföra information om dig kommer vi att meddela dig enligt vad som beskrivs i avsnitt 12 och i den utsträckning som krävs enligt gällande lag får du en möjlighet att avstå innan information om dig blir föremål för olika sekretesspraxis.


5. MEDDELANDEN FRÅN OSS

Vi kan behöva kontakta dig från tid till annan. Du godkänner att vi kan skicka dig tjänstrelaterade meddelanden via e-post eller annan meddelandetjänst. Exempel på servicerelaterade meddelanden inkluderar e-postadressbekräftelse eller ett välkommen-meddelande när du registrerar ett konto eller en bekräftelse när du lägger en order, information om tillgänglighet gällande tjänster, information om ändringar av nyckelfunktioner i våra tjänster och kommunikation med vårt supportteam. Vi kan också kontakta dig via telefon för transaktionsrelaterade ändamål eller för att ge support.

Vi kan även skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post eller annan meddelandetjänst, om du har samtyckt till detta. Du kan avbryta prenumerationen vad gäller marknadsföringsmeddelanden när som helst via avprenumereringslänken i meddelanden eller via kontoinställningarna.6. ÖVERFÖRA DIN INFORMATION

Vi är en del av en global koncern. Genom att använda tjänsterna bekräftar du att vi kan använda de personuppgifter vi samlar in eller tar emot om dig i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), USA och andra länder där vi och våra partner är verksamma för de ändamål som beskrivs i detta meddelande. Detta inkluderar att dela din information med TFG Holding Inc., vårt amerikanska moderbolag och andra företag i vår globala koncern (sammantaget ”Dataimportör”).

När dina personuppgifter överförs från ditt hemland till ett annat land kan lagarna och reglerna som skyddar den informationen i det land som den överförs till skilja sig från dem i det land där du bor. Vi kommer endast att överföra dina uppgifter till de länder som vi enligt lag har tillåtelse att göra det till, och vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter fortsätter att åtnjuta lämpligt skydd.

6.1. Rättslig grund

När vi överför personuppgifter utanför EES gör vi det på en eller flera av följande rättsliga grunder:

 • Integritetsskydd. TFG Holding Inc. och vissa andra företag i vår globala koncern deltar i ramverket EU-US Privacy Shield. Även om Privacy Shield-ramverket ogiltigförklarades 2020 av EU-domstolen har vi åtagit oss att uppfylla skyldigheterna enligt Privacy Shield-principerna.
 • Standardavtalsklausul/modellklausulerEuropeiska kommissionen har antagit standardavtalsklausuler, även kallade modellklausuler, som tillhandahåller skydd för personuppgifter som överförs utanför EU eller EES. Du kan se modellklausulerna på kommissionens webbplats här.
 • Du har rätt att när som helst begära och erhålla en kopia av de standardavtalsklausuler som har undertecknats mellan Dataimportören (våra företag i USA) och Dataexportören (TechStyle Fashion Group Ltd.). Om du vill ha en kopia av standardavtalsklausulerna, skicka en skriftlig begäran till följande adress: TechStyle Fashion Group Ltd, a TechStyle Fashion Group company, 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien.
 • Krävs för att utföra vårt avtal med dig.Du kan välja om du vill använda Tjänsterna eller inte. Om du vill använda Tjänsterna måste du dock godkänna de villkor som anges i avtalet mellan oss och dig. Eftersom vi använder teknisk infrastruktur inom EES, USA och andra länder för att leverera tjänsterna till dig, i enlighet med vårt avtal med dig, måste vi överföra dina personuppgifter inom EES, till USA och till andra jurisdiktioner efter behov för att tillhandahålla tjänsterna. Vi kan inte tillhandahålla dig Tjänsterna och utföra vårt avtal med dig utan att överföra dina uppgifter på detta sätt.

6.2. Kategorier av personuppgifter som behandlas och överförs

Personuppgifter som ditt namn, e-postadress, kund-ID, postadress, telefonnummer, demografisk information som kön, födelsedag och andra personliga identifierare, kommersiell information som orderhistorik, beställnings-ID, inköpta artiklar, storlek, stil och produktpreferenser, andra unika identitetsbeteckningar och slutsatser av dessa, geolokaliseringsinformation, IP-adress, cookies, reklam-ID, spårningspixlar och andra unika identifierare, information om internetaktiviteter, t.ex. hur en användare surfar och interagerar med våra tjänster, webbplats och annonser och enhet, och/eller datoregenskaper samlas in. Dessa personuppgifter används för följande ändamål: för att behandla och uppfylla beställningar, kommunicera med dig om beställningar eller någon JustFab-tjänst, marknadsföring och försäljning, intern forskning och efterlevnad av federala, statliga och lokala lagar och förordningar. JustFab samlar också in aggregerade data som exempelvis dina platspreferenser, storlekar, ålder, kön, geografisk plats, språk, tidszon, inkomst och utbildning. Dessa sammanlagda uppgifter används för följande ändamål: marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, för att optimera shoppingupplevelsen och typer av sålda varor, intern forskning, partnerskap eller avtal med dotterbolag, agenter och affärspartner, samt för att beskriva våra tjänster för nuvarande och framtida affärspartner.

6.3. Dataimportörens vidareöverföringar till tredje parter

Dataimportören ska inte avslöja de personuppgifter som överförs till en tredje part utanför EU, såvida inte tredje part samtycker till att bindas av standardavtalsklausulen som nämns i avsnitt 6.1. I annat fall får importören endast överlåta till tredje part om:

 • Det är ett land som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 i förordning (EU) 2016/679 (”Allmänna dataskyddsförordningen” eller ”GDPR”) som omfattar vidareöverföringen.
 • Den tredje parten säkerställer på annat sätt lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med artiklarna 46 eller 47 i GDPR med avseende på behandlingen i fråga;
 • Den tredje parten ingår ett bindande instrument med Dataimportören som säkerställer samma nivå av dataskydd som enligt standardavtalsklausulerna, och dataimportören tillhandahåller en kopia av dessa skyddsåtgärder till Dataexportören;
 • Det är nödvändigt för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk i samband med specifika administrativa, regulatoriska eller rättsliga förfaranden;
 • Det är nödvändigt för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen eller
 • Om inget av de andra villkoren gäller har Dataimportören erhållit ditt uttryckliga samtycke till en vidareöverföring i en specifik situation, efter att ha informerat dig om dess syfte(n), mottagarens identitet och de möjliga riskerna med en sådan överföring till dig på grund av brist på lämpliga dataskyddsskydd.

6.4. Dataimportörens kontaktuppgifter

TFG Holding Inc.

800 Apollo Street.

El Segundo, California 90245.7. DINA RÄTTIGHETER

Du kan granska, uppdatera, korrigera eller ta bort vissa personuppgifter som vi samlar in eller tar emot om dig via dina kontoinställningar, eller genom att kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 12.

Du kan också dra nytta av vissa juridiska rättigheter när det gäller dina personuppgifter. På begäran kommer vi att ge dig information om vår behandling av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du ha rätt att få en kopia av dina uppgifter i ett lättillgängligt format. Du kan också begära att dina uppgifter raderas, med undantag av det vi måste behålla. I vissa fall kan du också ha rätt att begränsa hur vi använder dina personuppgifter. Om vi, enligt vad som förklaras i avsnitt 4.2, behandlar dina uppgifter baserat på våra berättigade intressen eller i allmänhetens intresse, kan du motsätta sig denna behandling under vissa omständigheter. I sådana fall upphör vi att behandla dina uppgifter om vi inte är tvingade av berättigade skäl att fortsätta eller där det behövs av juridiska skäl.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Om du inte längre vill få marknadsföringsmeddelanden kan du välja att avprenumerera enligt vad som anges i avsnitt 5. Om du har samtyckt till att dela information om exakt plats för din enhet men inte längre vill göra det, kan du återkalla ditt samtycke genom inställningarna i appen eller på din mobila enhet.

Vi samarbetar med tredje part för att hantera våra annonser på andra webbplatser. Dessa tredje parter kan använda cookies eller liknande teknik för att tillgodose dig med annonser baserade på dina surfaktiviteter och intressen. Om du har valt att koppla ditt konto till ett externt tredjepartsprogram, till exempel Facebook, kan du ändra dina inställningar genom att ändra dina kontoinställningar.

Om du inte längre vill använda våra tjänster eller ta emot tjänstrelaterade meddelanden kan du när som helst stänga ditt konto genom att följa de instruktioner som anges här. Var medveten om att den här raderingen är permanent och att ditt konto inte kan återställas. 8. OM COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK

Vi och våra partner använder cookies och annan liknande teknik (gemensamt kallat ”Cookie Technologies”). Cookie Technologies tjänar flera ändamål, inklusive att våra tjänster fungerar och de hjälper oss att förstå hur du använder tjänsterna.

8.1. Typer av Cookie Technologies

 • Cookies: Detta är små datafiler som skickas från en server till din webbläsare. De lagras i webbläsarens cacheminne och tillåter en webbsida eller en tredje part att känna igen din webbläsare. Det finns tre huvudtyper av cookies:
 • Sessionscookies är specifika för ett visst besök och samlar information när du besöker olika sidor, så att du inte behöver skriva in information varje gång du byter sida eller försöker checka ut. Sessionscookies löper ut och raderas automatiskt inom en kort tidsperiod, till exempel när du lämnar webbplatsen eller när du stänger din webbläsare.
 • Beständiga cookies kommer ihåg viss information gällande dina preferenser när du besöker webbplatsen och ger oss möjlighet att känna igen dig varje gång du återvänder. Beständiga cookies lagras i webbläsarens cacheminne eller på din mobila enhet tills du väljer att ta bort dem eller de löper ut och raderas automatiskt.
 • Tredjepartscookies placeras av en tredje part och kan samla in surfaktivitet på flera webbplatser och under flera sessioner. Detta är vanligtvis en typ av beständiga cookies och lagras tills du raderar dem eller löper ut baserat på den tidsperiod som angetts i varje cookie.

Cookies tillåter våra tjänster att fungera och gör det möjligt för oss att anpassa din upplevelse. Du kan konfigurera inställningarna i din webbläsare för att avspegla dina preferenser vad gäller att acceptera eller avvisa cookies, inklusive hur du hanterar tredjepartscookies. För mer information, se avsnitt 8.5.

 • Lokala lagringsobjekt: Det här är datauppsättningar, ibland kallade flashcookies, som kan lagras i din webbläsare. De kan användas för att behålla dina inställningar, din användarhistorik eller inställningarna för en app.
 • Webbsignaler: Det här är väldigt små grafiska bilder, ibland kallade clear GIFs eller webbpunkter, med en unik identifierare som används för att förstå din surfaktivitet. Webbsignalerna är osynliga när du öppnar en sida på en webbplats.
 • Sociala widgets: Det här är knappar eller ikoner som tillhandahålls av leverantörer av sociala medier från tredje part som tillåter dig att interagera med sociala medietjänster när du visar en webbsida eller en app på mobilskärm. Dessa widgets kan samla in webbläsningsdata, som kan tas emot av den tredje part som tillhandahållit och kontrollerar widgeten.
 • UTM-koder: Det här är kodsträngar som kan visas i en URL när en användare flyttar från en webbsida eller webbplats till en annan. Strängen kan innehålla information om din surfning, till exempel vilken annons, sida eller utgivare som skickade dig till mottagande webbsida.
 • Applikations-SDK: Det här är ett programvaruutvecklingspaket (SDK) från tredje part som är inbäddat i appen. SDK tillåter insamling av information om själva appen, aktiviteten i appen och vilken enhet appen körs på.

8.2. Syftet MED COOKIE-TEKNIK

Vi använder Cookie Technologies för att känna igen dig på webbplatsen, för att se till att webbplatsen fungerar för dig, och för att hjälpa till att anpassa din upplevelse och användning av våra tjänster. Mer specifikt använder vi cookie-teknik för:

 • Säkerhet och autentisering: Viss cookie-teknik är väsentlig för att våra tjänster ska fungera, såsom att verifiera dig och upprätthålla säkerhet och integritet hos våra tjänster. Utan denna cookie-teknik kan vi inte tillhandahålla våra tjänster.
 • Konto och användarinställningar: Viss cookie-teknik används för att komma ihåg ditt konto och dina preferenser. Om du till exempel vill logga in automatiskt när du återvänder till webbplatsen eller vill behålla dina funktionsval på webbplatsen och för att göra innehållet mer personligt baserat på hur du använder tjänsterna.
 • Sociala nätverk: Viss cookie-teknik hjälper dig att interagera med sociala nätverk när du använder våra tjänster, som att till exempel dela innehåll med nätverket. Sociala nätverk kan också samarbeta med oss för analyser eller marknadsföring, såsom anges nedan. Du kan eventuellt hantera dina sekretessinställningar samt verktyg och widgets för dessa sociala nätverk via ditt konto i nätverket.
 • Prestanda och analys: Viss cookie-teknik tillhandahåller resultatdata om hur tjänsterna fungerar för att kunna förbättra dem. Vi använder denna cookie-teknik för att samla in information om din användning av webbplatsen, till exempel vilka sidor du har besökt eller eventuella fel som du kan stöta på. Denna cookie-teknik samlar inte in personuppgifter, eller så aggregeras uppgifterna på ett sådant sätt att de anonymiseras. Webbplatsen och appen använder även Google Analytics för att förstå hur tjänsterna används. För några av de marknadsföringstjänster som anges nedan, som till exempel retargeting, kan data från Google Analytics kombineras med de uppgifter vi har och med tredjepartscookies. För information om hur du väljer bort Google Analytics annonseringsfunktioner, se avsnitt 8.5. För mer information om hur du använder Google Analytics, se här.
 • Marknadsföringstjänster: Vi samarbetar med olika partner som kan komma att använda cookie-teknik för att vi och dem ska kunna lära oss om de annonser du ser och klickar på när du använder våra tjänster eller för att visa annonser inom och utanför tjänsterna. Denna cookie-teknik kan innehålla:
 • Frekvenskapsling, som begränsar hur många gånger din webbläsare eller mobilenhet visar samma annons.
 • Tilldelningsspårning, som identifierar annons- eller marknadsföringskällan som förde dig till webbplatsen, eller fastställer vilken källa som ledde till handlingar såsom ett besök eller ett köp.
 • Remarketing, som visar relevanta annonser för en målgrupp baserade på tidigare surf- och köpmönster.
 • Målgruppsinriktning, som hänvisar till riktade annonser för en stor målgrupp baserade på målgruppens demografi.
 • Cross-device recognition, som känner igen handlingar över flera enheter eller webbläsare.

Denna cookie-teknik tillåter en partner att känna igen din dator eller mobilenhet varje gång du besöker webbplatsen eller appen eller vid besök på andra webbplatser och mobila applikationer baserat på data från till exempel en cookie, din IP-adress eller enhets-ID, men tillåter inte åtkomst till andra personuppgifter. Dessa tredje parter är skyldiga att följa tillämpliga lagar, självreglerande program samt följa våra regler för dataskydd när så är tillämpligt. Vi kontrollerar emellertid inte dessa tredje parter, som alla har sin egen sekretesspraxis.

8.3. Tjänster i appen

Appen kan innehålla SDK-applikationer från tredje part som tillhandahåller tredje part med mobil prestanda och analysdata, felrapporteringsfunktioner och API som hjälper till att tillhandahålla våra tjänster, för social mediafunktionalitet och för marknadsföring och annonsering.

8.4. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder viss cookie-teknik för att säkerställa det avsedda syftet för funktionen på webbplatsen och i appen. Vi gör detta på grundval av kontraktsmässig nödvändighet baserat på ditt avtal med oss för att utföra de tjänster du har begärt. Genom att använda våra tjänster efter att ha tagit del av vår användning av cookie-teknik på det sätt som beskrivs i detta meddelande och, i förekommande fall genom meddelande och med en otvetydig bekräftelse av ditt samtycke, godkänner du sådan användning.

8.5. Hantera cookie-teknik

Du har möjlighet att kontrollera användningen av viss cookie-teknik:

 • Annonspreferenser: Du kan hantera dina annonspreferenser enligt vad som anges i avsnitt 5.
 • Webbläsarinställningar: Du kan ändra inställningarna på din webbläsare för att återspegla dina preferenser gällande cookie-teknik. Varje webbläsare skiljer sig åt, men de här inställningarna ligger oftast under alternativ eller inställningar. Tänk på att om du avvisar eller blockerar alla typer av cookie-teknik i dina webbläsarinställningar, kommer du inte att kunna använda somliga eller samtliga tjänster eftersom vissa typer av cookie-teknik är väsentliga för att våra tjänster ska kunna fungera.
 • Tredjeparts nätverk: Om du inte vill att cookie-teknik ska användas för att ge dig intressebaserade annonser kan du välja att inte ta emot sådana annonser via dina online-val. Observera att du kommer att fortsätta att få generiska annonser. 
 • Tredjeparts-verktyg: Olika tredje parter tillhandahåller plug-ins och appar som kan hjälpa dig att få information om hur du kan begränsa eller blockera cookie-teknik.
 • App: Om du får tillgång till våra tjänster via appen kan du också kontrollera intressebaserade annonser på din iOS- eller Android-enhet genom att välja alternativet begränsa spårning i avsnittet integritetsskydd under fliken reklam i iOS eller under fliken annonser på Android-enheter, vanligtvis under avsnittet Google inställningar. Observera att du kommer att fortsätta att se generiska annonser.


9. BEHÅLLA DIN INFORMATION

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som ditt konto är aktivt. Detta är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig, eller på annat vis nödvändigt för de syften som beskrivs i denna policy. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster till dig, kan du när som helst stänga ditt konto genom att följa de angivna instruktionerna här.10. INFORMATIONSSÄKERHET

Säkerhet relaterad till dina personuppgifter är mycket viktig för oss. Vi följer de allmänt accepterade standarder för att skydda informationen vi samlar in och tar emot, både under överföring och efter att den mottagits. Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda din information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, obehörig ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst, missbruk och annan olaglig form av behandling. Detta inkluderar till exempel brandväggar, kryptering, lösenordsskydd och andra åtkomst- och autentiseringskontroller. Ingen överförings- eller lagringsmetod är dock helt säker. Även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Din kontoinformation skyddas av ett lösenord. Det är viktigt att du skyddar ditt konto och dina uppgifter mot obehörig åtkomst genom att välja ett lösenord med omsorg. Håll lösenord och dator säkra, t.ex. genom att alltid logga ut efter att du använt våra tjänster. Om du tror att säkerheten gällande dina personuppgifter har äventyrats, kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 12. Om vi blir medvetna om att din information har äventyrats, kommer vi att informera dig i enlighet med gällande lagstiftning.11. ÄNDRINGAR I DETTA MEDDELANDE

Vi kan komma att revidera eller uppdatera detta meddelande från tid till annan. Om vi anser att ändringarna är väsentliga, meddelar vi dig genom att lägga ut ändringarna på eller via våra tjänster genom att skicka ett e-postmeddelande eller ett meddelande om ändringarna och/eller genom att lägga upp en uppdatering i versionsanteckningar på App-plattformen. Vi uppmanar dig att kolla regelbundet och läsa alla uppdateringar.12. HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du har några frågor eller kommentarer angående detta meddelande, dina personuppgifter, eller dina rättigheter, kontakta:

 • vårt supportteam:
  • skriftligen till adressen listad i avsnitt 1;
  • genom att skicka ett e-postmeddelande till support@justfab.se; eller
  • genom att ringa oss på nummer 08 - 446 838 82. Du kan även kontakta
 • vårt dataskyddsombud i EU:

Du kan också ha rätt att göra ett klagomål mot oss hos EU-kommissionären för dataskydd och informationsfrihet i Berlin. Berlins EU-kommissionär är vår ledande tillsynsmyndighet för dataskydd. Kontaktuppgifter för Berlins EU-kommissionär:

Adress: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Friedrichstraße. 219

10965 Berlin

Tyskland

E-post: mailbox@datenschutz-berlin.de

Telefon: +49 30 13889-0

Om du bor inom EES kan du också lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Du kan hitta information om din lokala myndighet här.

05/2018